มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก งานคลัง


ที่อยู่ของวิทยาเขต

เบอร์ติดต่อภายในของงานบริหารงานทั่วไป

เเผนกของงานบริหารงานทั่วไป เบอร์ต่อ
เเผนกสารบรรณ 803
เเผนกยานพาหนะ 808
เเผนกอาคารสถานที่เเละรักษาความปลอดภัย 225
เเผนกประชุมเเละพิธีการ 802
เเผนกประกันคุณภาพ 802